ประวัติและความเป็นมาของธงชาติพม่า

ประวัติและความเป็นมาของธงชาติพม่า

ประวัติความเป็นมา ความหมายของธงชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าหรือพม่า

ธงชาติพม่าถือว่าเป็นธงประจำชาติที่แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพแห่งตัวเอง อีกทั้งยังมีการใช้เส้น สี สัญลักษณ์ในการสื่อให้เห็นถึงความหมายที่คนในประเทศต้องการสื่อเจตนาความจงรัก ความสามัคคีผ่านธงชาติพม่าด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://transbordernews.in.th/

 

ลักษณะธงชาติพม่า

              ธงชาติพม่ามีลักษณะที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างบางประเทศ โดยมีลักษณะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสามแถว โดยแบ่งออกเป็นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง และยังมีรูปดาว 5 แฉกสีขาวขนาดใหญ่วางไว้บริเวณตรงกลางของพื้นที่ภายในธง ซึ่งสีของดาวเป็นสีขาวทำให้ตัดกับสีพื้นภายในของธงชาติอย่างชัดเจน มองดูเด่นและสง่างาม

 

ความหมายของสีต่าง ๆ ภายในธงชาติพม่า

 

 

 

 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/

ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติพม่า ประกอบด้วย

  • สีเขียว หมายถึง ความมีสันติภาพ ความสงบ และยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพม่า
  • สีเหลือง หมายถึง ความจงรักและความสามัคคี
  • สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาดเดียวกันทั้งประเทศ
  • ดาวสีขาว หมายถึง สหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

 

ประวัติความเป็นมาของธงชาติพม่า

เริ่มต้นในอดีตนั้นพม่าไม่ได้ใช้ธงชาติอย่างในปัจจุบัน เพียงแค่เริ่มมีการพัฒนาธงชาติมาจนถึงรูปแบบปัจจุบันเท่านั้น โดยในอดีตนั้นพม่าเคยใช้ธงชาติที่มีลักษณะพื้นขาว บริเวณกลางรูปจะมีสัญลักษณ์คือนกยูงเป็นธงประจำชาติครั้งเมื่อพม่าตกอยู่ในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร โดยถูกผนวกควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2428

ธงที่ใช้ในสมัยราชวงศ์โกนบอง (พ.ศ. 2295–2428)

ที่มา : https://th.wikipedia.org/

ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2480 พม่าก็ได้แยกอาณานิคมโดยตรงอีกแห่งหนึ่งออกจากอินเดีย รัฐบาลสหราชอาณาจักรอังกฤษจึงได้กำหนดให้พม่าริเริ่มใช้ธงชาติแสดงสัญชาติด้วยสีน้ำเงิน และมีตรานกยูงในวงกลมอยู่บริเวณปลายธง โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องชักธงนี้คู่กับธงชาติของสหภาพอยู่เสมอ

จนกระทั่งพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2491 จึงได้มีการเริ่มใช้ธงชาติพม่ารูปแบบใหม่ ซึ่งมีลักษะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง และบริเวณคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินขนาดเล็ก มีสัญลักษณ์ดาว 5 แฉกสีขาว 1 ดวง และยังถูกล้อมรอบด้วยดาวขนาดเล็กอีก 5 ดวงซึ่งมีความหมายถึงดาวดวงใหญ่หมายถึงสหภาพพม่า ดาวดวงเล็กทั้ง 5 หมายถึงชาวพม่า ชาวไทใหญ่ ชาวกะเหรี่ยง ชาวชีน และชาวกะชีน

 

ธงสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (4 มกราคม 2491–3 มกราคม 2517)

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki

ธงชาติพม่าในปัจจุบัน

ที่มา : https://th.wikipedia.org/

ธงพม่ารูปแบบปัจจุบันมีการเสนอรูปแบบนี้เมื่อช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 และได้มีมติเห็นชอบกับรูปแบบธงชาตินี้ ซึ่งได้กำหนดรวมอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสหภาพพม่า เมื่อมีการรับรองร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยการลงประชามติในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 จึงเท่ากับว่าเป็นการยอมรับธงชาติพม่าใหม่ตามประชามตินี้