• หน้าหลัก
  • ประวัติและความเป็นมาของธงชาติกัมพูชา

ประวัติและความเป็นมาของธงชาติกัมพูชา

ประวัติความเป็นมา ความหมาย  ธงชาติกัมพูชา

ประเทศกัมพูชาได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์และจุดเด่นของประเทศผ่านทางสัญลักษณ์ที่ปรากฏในธงชาติ ซึ่งมีการเริ่มใช้ธงชาติของกัมพูชามาอย่างยาวนาน ตลอดจนมีการพัฒนารูปแบบธงชาติมาอย่างมากมาย จนกระทั่งการใช้ธงชาติกัมพูชารูปแบบปัจจุบันที่เราพบเห็นกัน

ที่มา : https://sites.google.com/

ลักษณะธงชาติกัมพูชา

ธงประจำชาติกัมพูชามีจุดเด่นด้วยการมีรูปปราสาทอยู่บริเวณกลางธงซึ่งแสดงออกถึงความมีเอกลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกผ่านสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้าง 2 ส่วน และความยาว 3 ส่วน ภายในผืนธงถูกแบ่งออกตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน ภายในบริเวณธงชาติกัมพูชานั้น จะเห็นว่าปราสาทหินนครวัดมีจุดเด่นเป็นอย่างมากด้วยพื้นสีขาวตัดกับพื้นริ้วสีของธง

ความหมายของสีต่าง ๆ ภายในธงชาติกัมพูชา

ที่มา : https://th.wikipedia.org/

ธงชาติกัมพูชาซึ่งปรากฏเห็นเป็น 3 สีพื้นธงชาตินั้น มีความหมายถึงสถาบันหลักของประเทศทั้งหมด 3 สถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญประจำชาติกัมพูชา “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยมีความหมายดังต่อไปนี้

  • พื้นสีแดง หมายถึงชาติ 
  • ปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึง ความมีสันติภาพและศาสนา ในอดีตนั้นศาสนาของกัมพูชามีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
  • และสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยความหมายประจำธงชาติกัมพูชามีความหมายเช่นเดียวกันธงชาติไทยที่แต่ละสีหมายถึงสถาบันหลักของชาติต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

ประวัติความเป็นมาของธงชาติกัมพูชา

ธงชาติกัมพูชาถูกเปลี่ยนรูปแบบธงประจำชาติเรื่อยมา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการเมืองการปกครองและการต้องตกอยู่ในอาณานิคมของต่างประเทศ ทำให้มีการใช้รูปแบบธงประจำชาติกัมพูชาอย่างมากมาย และมีการพัฒนามาสู่รูปแบบธงชาติกัมพูชาในปัจจุบัน  โดยในอดีตนั้นกัมพูชาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติไปตามยุคสมัย แต่ถึงอย่างไรก็ตามธงชาติของกัมพูชาเกือบทุกแบบจะมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางเสมอ

ธงชาติราชอาณาจักรกัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส พ.ศ.2406 - 2491

ที่มา : https://th.wikipedia.org/

              ธงชาติกัมพูชารูปแบบปัจจุบันถูกกำหนดขึ้นในช่วงการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2491 และใช้มาจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เนื่องจากนายพลลอนนอลได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลสังคมราษฎร์นิยมของสมเด็จกรมพระนโรดมสีหนุ และได้ใช้ธงชาติแบบใหม่แทน

ธงชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา (2491 - 2512
2536 - ปัจจุบัน)

              และต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธงชาติตามการปกครองทางการเมืองหลายต่อหลายครั้ง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2536 องค์การสหประชาชาติซึ่งเข้ามาควบคุมการเปลี่ยนผ่านอำนาจในกัมพูชา กำหนดให้มีการเลือกตั้งเพื่อลงประชามติกำหนดทิศทางของประเทศ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งตามมติเอกฉันท์แล้ว ประเทศกัมพูชาจึงกลับมาใช้ชื่อว่าราชอาณาจักรกัมพูชาอีกครั้ง และได้กำหนดให้ใช้ธงชาติช่วง พ.ศ. 2491 - 2512 เป็นธงชาติของกัมพูชาอีกครั้ง ซึ่งเป็นธงประจำชาติกัมพูชาในรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน