ธงอาเซียน ASEAN FLag 

ประกอบด้วยธง 11 ผืน  คือธงตราสัญลักษณ์อาเซียน ASEAN 1 ผืน และธงประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศดังนี้

 1. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (ฺBrunei Darussalam)
 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia)
 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia)
 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)
 5. มาเลเซีย (Malaysia)
 6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar)
 7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Phillippines)
 8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore)
 9. ราชอาณาจักรไทย (Thailand)
 10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)

 

 

อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ASEAN : The Association of South East Asian Nations) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538  ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542  ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ธงประจำอาเซียน (ASEAN Flag)

 ธงอาเซียน แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี ของอาเซียน

รวงข้าวหมายถึง ความผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วงกลมแสดงถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียน

สีของธง ได้แก่ น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด

   สีน้ำเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ

   สีแดง บ่งชี้ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

   สีขาว แสดงความบริสุทธิ์

   สีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง

ธงชุดอาเซียนประกอบด้วย 11 ผืนธง

 1. ธงสัญลักษณ์อาเซียน Asean Flag
 2. ธงชาติไทย Thai Flag
 3. ธงประเทศอินโดนีเซีย Indonesia Flag
 4. ธงประเทศมาเลเซีย Malaysia Flag
 5. ธงประเทศฟิลิปปินส์  Philippines Flag
 6. ธงประเทศสิงคโปร์ Singapore Flag
 7. ธงประเทศบรูไน Brunei Flag
 8. ธงประเทศเวียดนาม Vietnam Flag
 9. ธงประเทศพม่า Myanmar Flag
 10. ธงประเทศลาว Laos Flag
 11. ธงประเทศกัมพูชา Cambodia Flag

***ขนาดธงที่เหมาะกับการตกแต่งรั้วคือ ธงอาเซียน ขนาด 60x90 cm. และ ธงอาเซียน ขนาด 80x120 cm.