ประวัติและความเป็นมาของธงชาติมาเลเซีย

ประวัติและความเป็นมาของธงชาติมาเลเซีย

ประวัติความเป็นมา ความหมาย ธงชาติมาเลเซีย

มาเลเซียถือเป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียน และอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก โดยประเทศมาเลเซียมีความเป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียว และมีธงประจำชาติมาเลเซียที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพและความเป็นภราดรภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://sites.google.com

 

ลักษณะของธงชาติมาเลเซีย

ธงชาติมาเลเซียมีลักษณะแบ่งออกเป็นแถบสี มีสีแดงสลับกับสีขาวรวมทั้งหมด14 แถบ ความกว้างของแต่ละแถบมีขนาดที่เท่า ๆ กัน บริเวณมุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว และมีเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยว และดาว 14 แฉก ปรากฏอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าว

ที่มา : https://sites.google.com

 

ความหมายของธงชาติมาเลเซีย

ความหมายของแถบสี สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของธงชาติมาเลเซีย สามารถแบ่งได้ ดังนี้

  • แถบริ้วสีแดง และสีขาว ทั้ง 14 ริ้ว หมายถึง สถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ ภายในประเทศมาเลเซีย
  • สัญลักษณ์รูปดาว 14 แฉก หมายถึง ความเป็นเอกภาพอันมีอยู่แก่หมู่รัฐทั้งหมดของประเทศมาเลเซีย
  • สัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวที่อยู่บริเวณคันธง หมายถึง ศาสนาประจำชาติมาเลเซีย คือ ศาสนาอิสลาม
  • สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยว และดาว 14 แฉก หมายถึง สีประจำประมุขแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย คือ ยังดี เปอร์ตวน อากง
  • สีน้ำเงิน หมายถึง ความสมัครสมาน ความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนประชาชนชาวมาเลเซีย

ที่มา : https://www.thaipost.net

 

ประวัติความเป็นมาของธงชาติมาเลเซีย

ธงชาติมาเลเซียมีการเปลี่ยนการใช้รูปแบบธงประจำชาติเรื่อยมา ซึ่งในอดีตนั้นธงประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ไม่ใช่ธงชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ธงประจำชาติ แบ่งออกเป็นช่วง ๆ ได้ ดังนี้

รูปธงชาติมาเลเซียทั้ง 3 แบบและตราประจำแผ่นดินของประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่แบบแรกจนถึงปัจจุบัน

ที่มา : http://rimbunkuning.blogspot.com

รูปแบบธงประจำชาติแบบแรก จะเป็นธงชาติสหพันธ์รัฐมาลายา เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแถบสี 4 สีขนาดเท่ากันซึ่งแตกต่างจากรูปแบของธงชาติมาเลเซียปัจจุบัน โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2439 และจะต้องชักธงนี้คู่กับธงชาติสหราชอาณาจักรด้วย

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป็นธงริ้วแดงสลับขาว 11 แถบ ในปี พ.ศ.2493 ประกอบด้วยพระจันทร์เสี้ยวและดาราแห่งสหพันธ์ 11แฉกเป็นสัญลักษณ์ภายในธง เพื่อสื่อถึงรัฐทั้ง 11ในอดีต ธงนี้ได้ชักขึ้นเป็นครั้งแรกคู่กับธงชาติสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และต่อมาได้ชักขึ้นเป็นธงรัฐเอกราชครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2500             

จนกระทั่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธงชาติมาเลเซียในปี พ.ศ.2506 ซึ่งเป็นรูปแบบของธงชาติที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันโดยมีการเพิ่มแถบสีภายในธงชาติ ให้มีแถบแดงสลับขาว จำนวนทั้งหมด 14 แถบ และรัศมีดาราแห่งสหพันธ์เป็น 14 แฉกเพื่อแสดงออกถึงรัฐในสหพันธ์ทั้ง 14 รัฐ และมีการใช้ธงรูปแบบนี้เป็นธงประจำชาติของมาเลเซียเรื่อยมา แม้ในเวลาต่อมาสิงคโปร์จะแยกตัวเป็นเอกราชในปี พ.ศ.2508 ก็ยังคงมีการใช้รูปแบบของธงนี้เป็นธงประจำชาติมาเลเซียอยู่นั่นเอง