ประวัติและความเป็นมาของธงชาติสิงคโปร์

ประวัติและความเป็นมาของธงชาติสิงคโปร์

ประวัติความเป็นมา ความหมายของธงนานาชาติ ธงชาติสิงคโปร์

ธงประเทศสิงคโปร์ เป็นธงประจำชาติที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นชาติของสิงคโปร์ และยังใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ซึ่งมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่นด้วยการออกแบบ ทั้งยังมีความหมายที่สื่อถึงสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญในประเทศของตน

ที่มา : https://es.aliexpress.com

ลักษณะธงชาติสิงคโปร์

              ธงชาติสิงคโปร์ มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน โดยภายในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะประกอบไปด้วยแถบสีทั้งหมด 2 สี ที่สื่อถึงความหมายต่าง ๆ คือ

              สีแดง และสีขาว โดยมีการแบ่งขนาดออกเป็นกึ่งกลางของธง ซึ่งแถทบสีแดงจะอยู่ด้านบนส่วนแถบสีขาวอยู่ด้านล่าง บริเวณมุมของธงชาติด้านคันธงจะมีรูปพระจันทร์เสี้ยว ถัดมาจะเป็นสัญลักษณ์รูปดาวที่มีจำนวน 5 แฉก เรียงกันเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าภายในธง โดยมีการเลือกใช้สีของสัญลักษณ์รูปภาพที่อยู่ภายในธงเป็นสีขาวล้วนทั้งหมด ทำให้มีความโดดเด่นและมองเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจน

ที่มา : https://sites.google.com

  • ความหมายของสีต่าง ๆ ภายในธงชาติสิงคโปร์
  • สีแดง  หมายถึง  ความเป็นภราดรภาพและความเสมอภาคกันของประชากรทุกคนในประเทศสิงคโปร์ อันเปรียบได้ว่าคนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
  • สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ที่ประเทศสิงคโปร์มีมาตลอดเวลา และยังรวมถึงความดีงามของประชากรชาวสิงคโปร์ด้วย
  • สัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยว  โดยมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น อันหมายถึงการถือกำเนิดของประเทศใหม่
  • สัญลักษณ์รูปดาว 5 แฉก จำนวน 5 ดวง  หมายถึง อุดมคติทั้ง 5 ประการของชาติสิงคโปร์ ซึ่งได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า  ความยุติธรรม และท้ายสุดคือความเสมอภาคภายในประเทศ

 

ประวัติความเป็นมาของธงชาติสิงคโปร์

ที่มา : https://thai.alibaba.com

ความเป็นมาของธงชาติสิงคโปร์นั้นยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด มีเพียงแค่ประวัติความเป็นมาของช่วงการใช้ธงชาติในอดีต เนื่องจากในอดีตนั้นสิงคโปร์มีการแบ่งแยกอาณานิคม ยังไม่รวมเป็นประเทศเดียวเช่นนี้ คือมีอาณานิคมช่องแคบ  เป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ซึ่งประกอบด้วยดินแดนที่เป็นรัฐปีนัง ดินดิง  (ส่วนหนึ่งของรัฐเประ) รัฐมะละกา สิงคโปร์ และลาบวนในทำให้การใช้ธงชาติของสิงคโปร์มีการแบ่งออกเป็นช่วง ๆ และยังไม่ใช่ธงประจำชาติสิงคโปร์ในปัจจุบัน

จนกระทั่งเมื่อวันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2502 ก็ได้มีการประกาศใช้ธงชาติสิงคโปร์ในปัจจุบันอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างสิงคโปร์ได้สิทธิการปกครองตนเองจากจักรวรรดิอังกฤษ เปรียบเสมือนการปลดแอก การแสดงถึงความเป็นเอกภาพ และได้ถือว่าเป็นธงชาติของรัฐเอกราชเมื่อประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการในวันที่  9 สิงหาคม  พ.ศ. 2508  เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน